Od 25. 5. 2020

Vážení sportovní přátelé,

nově jsou v platnosti pravidla vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 15. 5. 2020

s platností ode dne 25. 5. 2020.

Tato pravidla, vzhledem k dobré epidemiologické situaci, již obsahují další fázi

uvolnění pro naši činnost na venkovních i vnitřních sportovištích s omezeným

počtem nejvýše 300 osob ve stejném čase.

(s výhledem pozitivního vývoje: od 8. června zvýšení počtu osob na 500 ve stejném čase;

od 22. června až na 1000 osob ve stejném čase).

 Je však i nadále nesmírně důležité zachovávat bezpečnostní a zvýšená hygienická opatření!

 organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob ve stejný čas s možností využití zázemí

– vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry

– sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek   dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

– na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

– v prostorách toalet je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

– po skončení cvičební hodiny/tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých sportovních pomůcek

využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:

 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách

 šatny – obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku

 sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách

 v případě ukotvených předělů ve sprchách je třeba zajištění dostatečné ochrany, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup

 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně

 průběžně dekontaminovat místa, kudy cvičenci/sportovci prochází – pravidelný úklid a dezinfekce

 každý den je třeba zajistit úklid a dezinfekci vnitřních prostor šatních skříněk během dne a po skončení provozu

 instruovat cvičence/sportovce, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum

 zajistit pravidelné větrání vnitřních cvičebních prostor (v případě použití klimatizace/např. haly – volba režimu s omezením recirkulace vzduchu)

 hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách (např. valné hromady) s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob za platných bezpečnostních podmínek (rozestupy)

Děkujeme všem za dodržování bezpečnostních pravidel!

Jsme přesvědčeni, že vývoj epidemiologické situace bude i nadále příznivý,

avšak pouze za předpokladu nepolevujícího úsilí nás všech.

 Výbor TJ